Regulamin zakupu usług na stronie internetowej

Regulamin

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE – REGULAMIN  UMOWY KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.LBIOLINE.PL

1.0. Na stronie internetowej www.lbioline.pl (dalej zwanej „ servisem L'BIOLINE ") prowadzonej przez firmę Jadwiga Leśniak oferowane są kupony na usługi bądź towary po promocyjnych cenach.

1.1. Wystawcą kuponów jak i dłużnikiem opisanych w treści kuponów świadczeń oraz towarów jest wyłacznie L Bioline  który na podstawie odrębnej umowy oraz ewentualnie odrębnych ogólnych warunków umów świadczą określone usługi .

1.2. Użytkowanie Serwisu L'BIOLINE jest uregulowane przez niniejsze OWU i zasady Polityki Prywatności. Prezentowane na stronie L'BIOLINE kupony dotyczą konkretnych usług, towarów lub innego typu bonów rabatowych. Prezentacja kuponów na stronie L'BIOLINE  oznacza zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.

1.3. L bioline w pełni przyjmuje odpowiedzialność za sprzedawane kupony

2. ADMINISTRATOR SERWISU

Serwis L'BIOLINE, jak również system dystrybuowania kuponów jest administrowany przez:

Firmę Jadwiga Leśniak , Polska

3. UŻYTKOWNIK

3.0. Użytkownikiem Serwisu L'BIOLINE może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na mocy ustawy we własnym imieniu może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Osoba, która spełnia te warunki, w dalszej części OWU nazwana jest  Użytkownikiem.

3.1. Warunki użytkowania Serwisu L'BIOLINE określone w OWU i Polityce Prywatności są akceptowane przez Użytkownika poprzez dokonanie potwierdzenia w odpowiednich polach w trakcie rejestracji zgodnie z art. 3.4 OWU oraz podczas dokonywania zakupu kuponów. Użytkowanie Serwisu L'BIOLINE jest równoznaczne z akceptacją OWU i Polityki Prywatności w całości.

3.2. OWU oraz Polityka Prywatności są dostępne w na stronie internetowej www.lbioline.pl w zakładce regulamin lub Prywatność , gdzie można je pobrać, wydrukować lub przeczytać lub w każdej chwili wystąpić o ich przesłanie w formie elektronicznej kontaktując się z L'BIOLINE poprzez meila lbioline@gmail.com .

3.3. Do korzystania z usług oferowanych w Serwisie L'BIOLINE konieczne jest założenie konta oraz ustanowienie hasła zabezpieczającego dostęp do konta. Konto w Serwisie L'BIOLINE może zostać założone w dowolnym momencie, nie później jednak niż przed potwierdzeniem zamiaru nabycia pierwszego kuponu. Użytkownik może założyć tylko jedno konto. W przypadku uzasadnionego podejrzenia założenia przez tego samego Użytkownika więcej niż jednego konta lub podania podczas rejestracji nieprawdziwych danych, L'BIOLINE  jest uprawnione do likwidacji konta w trybie natychmiastowym i odmowy ponownej rejestracji Użytkownika w Serwisie. L'BIOLINE zastrzega sobie prawo wszczęcia stosownych kroków prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania.

3.5. Użytkownik obowiązany jest przechowywać hasło do konta tak, aby było one niedostępne dla osób trzecich. W razie podejrzenia, że dane te weszły w posiadanie osoby niepowołanej, Użytkownik obowiązany jest powiadomić o tym L'BIOLINE z wykorzystaniem danych teleadresowych. Każdy Użytkownik ponosi co do zasady odpowiedzialność za wszelkie działania dokonywane z wykorzystaniem jego konta Użytkownika. Odpowiedzialność ta wyłączona jest wówczas, gdy Użytkownik nie ponosi winy za nadużycie jego konta lub gdy nie naruszył obowiązku dochowania staranności.

3.6. W przypadku likwidacji konta w Serwisie dane osobowe Użytkownika są modyfikowane w taki sposób, który nie pozwala na ustalenie tożsamości danej osoby. O ile Użytkownik dysponuje ważnymi i niezrealizowanymi w sposób wskazany w art. 7.5 OWU kuponami, po likwidacji konta nadal może je zrealizować poprzez ich wydrukowanie ze skrzynki pocztowej podanej przy rejestracji w Serwisie L'BIOLINE lub kontaktując się z L'BIOLINE . L'BIOLINE zastrzega, że w takiej sytuacji jak również w przypadku korzystania z uprawnień określonych w art. 7 lub 17 OWU po likwidacji konta w Serwisie, może być konieczne ponowne podanie danych osobowych w celu prawidłowej realizacji tych uprawnień oraz udostępnienie L'BIOLINE potwierdzenia dokonania płatności za kupony. 

4. ZAKUP KUPONU

Kupony w Serwisie są nabywane w następujący sposób:

4.1. Użytkownik potwierdza zamiar nabycia kuponu przyciskiem "Kup teraz!" na stronie startowej www.lbioline.pl

4.2. Użytkownik wybiera żądaną liczbę kuponów zgodną z ofertą

4.3. Użytkownik loguje się do swojego konta w  lub dokonuje rejestracji na stronie www.lbioline.pl (podając w szczególności imię, nazwisko,  adres e-mail i ustanawiając hasło) oraz dokonuje płatności: kartą kredytową (lub debetową z możliwością płatności w Internecie), z rachunku bankowego dostępnego w systemie Transferuj .pl  lub za pośrednictwem systemu płatności internetowych Transferuj.pl

4.4. Złożenie przez Użytkownika nieodwołalnej oferty nabycia kuponu odbywa się przez naciśnięcie przycisku "Kup teraz" oraz potwierdzenie akceptacji OWU i Polityki Prywatności. Otrzymanie zamówienia od Użytkownika zostaje automatycznie potwierdzone drogą elektroniczną, co jednak zgodnie z art. 10 OWU nie stanowi jeszcze zawarcia umowy sprzedaży kuponu.

4.5. Użytkownik, bezpośrednio po otrzymaniu kuponu, zobowiązuje się do starannego zapoznania się z treścią kuponu i upewnienia się, że warunki w nim opisane są zgodne z jego oczekiwaniami. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się z L'BIOLINE. 4.8. Kupon należy zrealizować w salonie L bioline

4.6. Jadwiga Leśniak  zastrzega, że wystawcą faktur lub paragonów z tytułu reklamy na serwisie www.lbioline.pl wykonania usługi lub zakupu towaru przy wykorzystaniu kuponu nabytego w Serwisie L'BIOLINE jest każdorazowo Partner. Faktury lub paragony wystawiane są wyłącznie przez Partnera po zakończeniu emisji reklamy na stronie www.lbioline.pl  usługi lub sprzedaży towaru na kwotę odpowiadającą cenie kuponu.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU KUPONU

7.1. Użytkownicy będący konsumentami mogą odstąpić od umowy zakupu kuponu, o ile wcześniej nie zrealizowali kuponu. Odstąpienie możliwe jest bez podawania przyczyny w terminie 5 dni każdorazowo od momentu zawarcia umowy zakupu kuponu. W przypadku kuponów na usługi bądź produkty o terminie ważności krótszym niż 10 dni, termin na odstąpienie ulega stosownemu skróceniu do okresu ważności takiego kuponu, w trybie art. 10 ust. 3 pkt. 5 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 ze zm.). W każdym przypadku odstąpienie od umowy zakupu kuponu następuje poprzez przesłanie e-mail na adres Partnera  z adresu zarejestrowanego w Serwisie L'BIOLINE i użytego do zakupu kuponu bądź kontakt telefoniczny z firmą oferującą usługę  z wykorzystaniem danych teleadresowych L'BIOLINE wskazanych na stronie www.lbioline.pl  przy ofercie firmy .  W przypadku odstąpienia od umowy zakupu kuponu konieczne załaczenie kuponu do meila oraz  wskazanie adresu e-mail użytego do zakupu kuponu  .

7.2. W przypadku odstąpienia od umowy środki opiewające na cenę kuponu są oddawane Użytkownikowi przez Partnera  wyłącznie na rachunek bankowy dostępny w systemie Transweruj.pl , kartę kredytową lub konto PayPal, z którego płatność została dokonana.

7.3. Termin do wykonania prawa odstąpienia rozpoczyna bieg po dokonaniu zakupu kuponu przez Użytkownika na adres e-mail firmy oferującej usługe zwanej Partnerem, nie później niż z chwilą otrzymania kuponu na meila . Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po upływie okresu ważności kuponu lub po wykorzystaniu kuponu. W celu dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia do L bioline przed jego upływem. Koszty korespondencji zawierającej kupon lub oświadczenie o odstąpieniu Użytkownik będzie pokrywał we własnym zakresie. Koszty te nie będą zwracane przez Partnera

7.5. W każdym przypadku po zrealizowaniu kuponu tj. po przekazaniu kuponu w gabienecie ,i wykonanie 1 zabiegu np z serii zabiegów ustala się iż w momencie  odstąpienie od umowy jest to możliwe , z tym że wtedy klient uiszcza za wykonany jeden zabieg pełną opłate wyszczegulnioną w regularnym cenniku na stronie www.lbioline.pl

7.6. Prawo odstąpienia jest niezależne od prawa odstąpienia od umowy przysługującego Użytkownikowi bezpośrednio wobec Partnera na podstawie odpowiednich przepisów (w przypadku: sprzedaży towarów zgodnie z przepisami Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002r., nr 141, poz. 1176 ze zm.) lub zawarcia umowy na odległość zgodnie z przepisami Ustawy wskazanej w art. 7.1 OWU).

8. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. W przypadku odstąpienia od umowy każda ze stron zwróci drugiej wszystko, co otrzymała. Zwrot świadczeń musi nastąpić w terminie 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od umowy, w sposób wskazany w art. 7.2 i 7.3 OWU.

8.2. Użytkownik nabywający kupon przy użyciu Środków z Polecenia może uzyskać zwrot jedynie w tej samej formie.

9. CZAS TRWANIA DYSTRYBUCJI KUPONÓW

Dystrybucja kuponów jest czasowo ograniczona i jest ustalana przez L'BIOLINE dla każdej oferty indywidualnie. Po upływie ustalonego okresu, nabycie kuponu nie jest możliwe.

10. WARUNKI NABYCIA KUPONU/ PŁATNOŚCI

a) gdy płatność Użytkownika zostanie skutecznie zrealizowana poprzez kanały płatności dostępne w Serwisie L'BIOLINE wskazane w art. 4.3 OWU. W przypadku, kiedy płatność nie dochodzi do skutku, tj. pieniądze nie są w dyspozycji Partnera istnieje, nie ma na nim wymaganych środków pieniężnych, bądź gdy numer karty kredytowej jest niewłaściwy lub nie ma na niej wystarczających środków, również nie dochodzi do zawarcia umowy nabycia kuponu.

11. WYSYŁKA KUPONU/ UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z TREŚCI KUPONU

11.1. Kupon zostaje wysłany na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie L'BIOLINE  i użyty do zakupu kuponu. Wysyłka odbywa się, o ile płatność zostanie dokonana i gotówka zostanie zaksięgowana na platformie Transferuj.pl lub karta Pay Pal

11.2. Wszystkie kupony są zaopatrzone w jeden kod, który Partner porównuje z posiadaną listą. Kupon jest realizowany przez jego okaziciela poprzez podanie kodu z kuponu . Wszelkie fałszowanie, powielanie lub podrabianie kuponów jest zabronione. W wypadku uzasadnionych podejrzeń o dokonanie jakiejkolwiek z wyżej przywołanych czynności, L'BIOLINE zastrzega sobie prawo przekazania danych osobowych Użytkownika odpowiedniemu Partnerowi, wszczęcia stosownych kroków prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania .

11.3. O ile co innego nie wynika z treści danego kuponu, każdy kupon może zostać użyty tylko raz. Z chwilą zrealizowania kuponu, czyli przekazania przez Użytkownika kodu Partnerowi, wszystkie roszczenia związane z realizacją usługi bądź zakupem towaru określone w treści kuponu Użytkownik kieruje bezpośrednio do Partnera, gdyż zgodnie z Polityką Prywatności jak i z Postanowieniami  Ogólnymi jak i Warunkami Umowy  firma wystawiająca ofertę jest odpowiedzialna za wszelkie kontakty z Użytkownikiem serwisu L'BIOLINE  co oznacza że całkowitą odpowiedzialność za wykonanie usługi jak i reklamacje oraz warunki odstąpienia od Umowy zakupu oferty  ponosi L bioline

11.4. Postępowanie, w przypadku gdy wartość kuponu nie zostanie w całości wyczerpana lub usługa nie zostanie w całości zrealizowana w okresie ważności kuponu, regulowane jest wyłącznie przez Partnera. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż w takich wypadkach L'BIOLINE jak i firma Jadwiga Leśniak  nie ponosi odpowiedzialności. W takim wypadku zwrot kuponu  jak i gotówki nie jest możliwy.

11.5. O ile nie zostało inaczej wskazane, kupon nie zawsze daje możliwość do wykonania usługi przez Partnera lub odbioru towaru w dowolnym czasie określonym przez Użytkownika. Dlatego zaleca się uzgodnienie czasu wykonania usługi . Użytkownik jest uprawniony do realizacji kuponu przez cały okres ważności danego kuponu.

11.6. W przypadkach gdy konieczna jest wcześniejsza rezerwacja w celu realizacji kuponu (w szczególności dotyczy to: koncertu, spektaklu, seansu kinowego, pobytu w hotelu, wycieczki, biletu lotniczego), warunki odwołania rezerwacji określa Partner. W takim przypadku przed zakupem kuponu zaleca się uprzednie skontaktowanie się z Partnerem w celu określenia warunków rezerwacji. Ponadto wskazana jest uprzednia konsultacja z Partnerem w szczególności w przypadku kuponów na usługi obejmujące usługi o charakterze medycznym bądź wymagających specjalnych umiejętności od Użytkownika.

12. WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jeżeli na kuponie widnieje data ważności, może on zostać zrealizowany tylko w tym przedziale czasowym. Jeżeli Użytkownik nie zrealizuje kuponu w podanym terminie w sposób określony , kupon traci ważność i nie może zostać zrealizowany. Kupony zakupione w celu wymiany na bilety na konkretne wydarzenia tracą ważność z chwilą zakończenia danego wydarzenia (w szczególności dotyczy to: koncertu, spektaklu, seansu kinowego, pobytu w hotelu, wycieczki, biletu lotniczego). Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wpłaconych przez niego środków lub poniesionych kosztów nabycia kuponu niezrealizowanego w okresie jego ważności.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

13.1. Firma Jadwiga Leśniak  dokłada starań, aby tak dobierać oferty, aby Partnerzy nie odmawiali realizacji kuponu na warunkach w nim określonych, jeżeli zostanie on w sposób prawidłowy przedłożony przez Użytkownika przed wykonaniem świadczenia.

13.2. Jadwiga Leśniak  nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonania przez Partnera usług lub doręczonych towarów. Określone w kuponie świadczenia spełnia wobec Użytkownika dany Partner w swoim imieniu i na własny rachunek, dlatego firma Jadwiga Leśniak nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niedopełnienie przez Partnera jego obowiązków przy realizacji usługi lub sprzedaży towarów.

13.3. Z chwilą zrealizowania kuponu przez Użytkownika u jednego z Partnerów, czyli przekazania kodu  , Partner jest wyłącznie odpowiedzialnym podmiotem za realizację usługi lub dostarczenie towaru,

14. FUNKCJONALNOŚĆ

14.1. W razie błędnego działania lub awarii strony L'BIOLINE  dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności..

15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

16.1. Rejestrując się w Serwisie L'BIOLINE Użytkownik wyraża zgodę na to, że Jadwiga Leśniak będzie przetwarzała jego dane osobowe (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., t.j. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), wg zasad szczegółowo

16. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

17.1. Reklamacje wynikające z nieprawidłowego działania Serwisu, usług świadczonych bezpośrednio przez Jadwiga Leśniak związanych ściśle z dystrybucją kuponu, Użytkownicy mogą składać wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej lbioline@gmail.com w formie pisemnej. Powyższy kontakt stanowi również metodę korygowania błędów we wprowadzonych przez Użytkowników danych przy nabywaniu kuponu.

17.2. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w zakresie wykonania usługi należy zgłaszać bezpośrednio do Lbiolinie pisemnie

17.3. O ile treść reklamacji jest jednoznaczna i zrozumiała, dotyczy serwisu L'BIOLINE zostanie rozpatrzona w ciągi 14 dni robiczych .

17.4. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie  lub przekazana w innej formie indywidualnie ustalonej z Użytkownikiem.

18. ZMIANA OWU

18.1. OWU i Polityka Prywatności mogą ulec zmianie, np. ze względu na wymagania prawne bądź nowe funkcje Serwisu L'BIOLINE. Oba dokumenty można otrzymać także drogą mailowa . Zmiany OWU i Polityki Prywatności wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich opublikowania. W tym czasie Użytkownik ma prawo zapoznania się z nowym brzmieniem OWU i Polityki Prywatności. W przypadku gdy Użytkownik nie zgadza się na nowe brzmienie OWU lub Polityki Prywatności, może we wskazanym powyżej terminie wypowiedzieć umowę z L'BIOLINE w trybie natychmiastowym kontaktując się z Groupon z wykorzystaniem danych teleadresowych .. Niezłożenie przez Użytkownika wypowiedzenia we wskazanym powyżej terminie jest równoznaczne z akceptacją nowych postanowień OWU i Polityki Prywatności w całości. Nowe postanowienia OWU i Polityki Prywatności będą obowiązywać w zakresie ofert Partnerów, które pojawią się po upływie powyższego terminu od daty publikacji zmian. Wypowiedzenie umowy  jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika deklaracji usunięcia jego konta i powoduje niemożliwość korzystania z Serwisu www.lbioline.pl

18.2. Naruszenie OWU przez Użytkownika uprawnia Jadwiga Leśniak do usunięcia konta Użytkownika w trybie natychmiastowym oraz odmowy ponownej rejestracji Użytkownika przez okres 24 miesięcy kalendarzowych. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Jadwiga Leśniak w tym zakresie.

19. KLAUZULA

Jeżeli któreś z postanowień OWU jest nieważne w całości albo części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na pozostałe postanowienia OWU oraz na zawarte umowy.

20. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

W zakresie nie objętym niniejszymi OWU stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania spraw związanych z działalnością Jadwiga Leśniak jest sąd miejscowo właściwy dla WROCŁAWIA , jeśli roszczenie zgłasza Użytkownik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej bądź jest ono skierowane przez Jadwiga Leśniak  przeciwko takiemu Użytkownikowi lub Użytkownikowi, którego miejsce zamieszkania nie jest znane. W przypadku roszczeń Użytkowników będących konsumentami bądź roszczeń zgłaszanych przez Jadwiga Leśniak przeciwko takim Użytkownikom, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Kontakt

L Bioline - Kosmetyka Profesjonalna

ul. Walońska 7/3 50-413 Wrocław
Rejestracja: 606 92 72 72
Informacja: 532 175 200