Prywatność

Polityka Prywatności Dla Serwisu

www.lbioline.pl 

Strona serwisu www.lbioline.pl , jest zarządzana przez firmę Jadwiga Leśniak z siedzibą we Wrocławiu przy ul Kołłątaja 21 , Polska . Wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NR 97404 . L'BIOLINE  wyjaśniając politykę prywatności, informuje o zakresie zgody, którą Użytkownik, jeżeli zdecyduje się wyrazić odpowiednie oświadczenie, udziela firmie Jadwiga Leśniak  przy przetwarzaniu swoich danych osobowych poprzez odrębną, wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz poprzez akceptację Ogólnych Warunków Umowy zwanych dalej „OWU” i niniejszej Polityki Prywatności dostępnych pod adresem: www.lbioline.pl. pl/regulamin oraz www.lbioline.pl. pl/polityka_prywatnosci.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane z zastosowaniem  zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Jadwiga Leśniak.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika udzielana w celu przeprowadzenia rejestracji i utrzymania konta na stronie  L'BIOLINE , jak również zgodnie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wynikające z przepisu prawa, niezbędne w celu realizacji umowy oraz rozliczenia usług świadczonych przez L'BIOLINE oraz do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora , w tym również  w celach marketingowych.

3. Na zasadach określonych poniżej, Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkowników dla zakładania, zarządzania i użytkowania ich kontami na stronie www.lbioline.pl  do zawierania i realizacji umów sprzedaży kuponów oraz w celu weryfikacji ich wykorzystywania zgodnie z OWU, a także za zgodą Użytkowników do oferowania usług Partnerów poprzez newsletter. Dotyczy to również przekazywania danych Użytkowników osobom trzecim i ich wykorzystania, tylko o ile jest to konieczne dla zakładania, zarządzania i użytkowania kontami Użytkowników w ramach strony L'BIOLINE  oraz oferowania usług Partnerów i zawierania z L'BIOLINE umów sprzedaży kuponów lub prawidłowego zrelizowania takich umów.

4. Przy rejestracji konta na stronie L'BIOLINE Użytkownik podaje takie dane osobowe jak: imię i nazwisko , login   i adres e-mail, dane dotyczące metody i szczegóły płatności, dane o zamówionych towarach w celu rejestracji i prowadzenia konta Użytkownika na stronie L'BIOLINE . Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji umowy, wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której przekazywane dane osobowe dotyczą. Użytkownik może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku L'BIOLINE nie będzie w stanie zrealizować  umowy, a tym samym Użytkownik nie będzie mógł korzystać z serwisu . Danymi koniecznymi do realizacji Umowy są w szczególności dane, o których mowa w art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Dane Użytkowników będą przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach realizowanych przez Administratora, w szczególności w celu utrzymania stałego kontaktu z Użytkownikami oraz w celu przesyłania im informacji handlowych, w tym poprzez newsletter. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania wysyłania mu takich ofert, o czym zostaje niniejszym uprzedzony.

6. Okazjonalnie w ramach strony L'BIOLINE organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, lecz nie wykraczają poza zakres niezbędny do przesłania nagrody.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, jak również odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu na otrzymywanie danych, o których mowa w pkt. 5 powyżej, bez podawania przyczyny. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia rejestracji i utrzymania konta na stronie  następuje poprzez wysłanie e-maila na adres lbioline@gmail.com z informacją o zaprzestaniu wysyłania newslettera oraz informacji handlowych jak i ofertowych  . Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów.

8. Dane osobowe Użytkowników Jadwiga Leśniak może udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w ramach współpracy z Partnerami w celu dostarczenia zakupionego przez Użytkownika towaru, jak również powierzać zaufanym firmom bądź osobom na podstawie odpowiednich umów w celu ich przechowywania, dostarczania newslettera i realizacji kampanii handlowych dla utrzymania relacji z Użytkownikami w imieniu L'BIOLINE . Podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nie udostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.

9. Dla uczynienia strony L'BIOLINE  jeszcze bardziej atrakcyjną dla Użytkownika, L'BIOLINE posługuje się plikami „cookies". Plik „cookie" to niewielki plik, zawierający łańcuch znaków, który jest wysyłany do komputera Użytkownika podczas przeglądania strony. Dzięki czemu przeglądarka Użytkownika może zostać rozpoznana przez witrynę. Większość używanych przez L'BIOLINE „cookies" jest po zakończeniu sesji przez Użytkownika usuwana z jego dysku twardego („session cookies"). Pozostałe pliki „cookies" pozostają na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia rozpoznania komputera podczas kolejnej wizyty („trwałe cookies").

10. L'BIOLINE  korzysta z różnych systemów monitorowania aktywności Użytkownika na stronie www.lbioline.pl oferowanych przez firmy trzecie, jak np. Google Analytics, tzw. analizy sieci, usługi oferowanej przez Google Inc. L'BIOLINE korzysta także ze standardowych plików serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających stronę oraz do oceny jego możliwości technicznych. Groupon używa tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza stronę , by zaaranżować ją w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, żeby strona była bardziej przyjazna w obsłudze.

Jednocześnie L'BIOLINE  informuje, że Użytkownik w każdej chwili może cofnąć swoją zgodę w tym zakresie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki, zgodnie z procedurą określoną poniżej.

Korzystając z Platformy Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych w zakresie i sposób opisany powyżej i do wyżej wymienionych celów.